มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

รายละเอียด

You may also like...