มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4

รายละเอียด

You may also like...