พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก) ประจำปี 2562 รุ่นที่ 13

ในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบ ประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) ประจำปี 2562 รุ่นที่ 13 โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน และได้กล่าวแสดงความยินดีรวมทั้งให้ข้อคิดแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ดังนี้ 1. การฝึกอบรมนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มุมมองที่แตกต่าง 2. ได้เครือข่ายในการทำงานทั้งเพื่อนและวิทยากร

3. การคัดเลือกคนเข้ารับการฝึกอบรม กรมฯ พิจารณาตามคุณสมบัติ ช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ รุ่นน้อง อย่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันจะทำให้กรมเสียชื่อเสียง และ
4. ฝากเรื่องงาน มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป หน้าที่ของนักส่งเสริมการเกษตรคือต้องสร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกร และชี้แจงให้เกษตรกรใช้ให้ถูกต้องทำให้ถูกขั้นตอน

 

You may also like...