ติดต่อเรา

สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร
ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์
2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
โทร.02-5793831 , 02-5793837

Bureau of Technology Transfer Development
2143/1 Phaholyothin RD.
Chatuchak Lardyao Bangkok 10900 Thailand
tel.02-5793831 , 02-5793837
E-mail :  agritech10@doae.go.th