ติดต่อเรา

สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900 โทร.02-5793831 , 02-5793837 Bureau of Technology Transfer Development 2143/1 Phaholyothin RD. Chatuchak Lardyao Bangkok 10900 Thailand tel.02-5793831 , 02-5793837 E-mail :  agritech10@doae.go.th