การสัมมนา Year End Conference ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

          กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองแผนงาน และสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการจัดสัมมนา Year End Conference ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีโอกาสเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การทำงาน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรต่อไปได้

          บุคคลเป้าหมายในการสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายในสังกัด เกษตรจังหวัดและหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายในสังกัด ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ เกษตรอำเภอ วิทยากร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 1,570 คน

รูปแบบการสัมมนาประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

1) โมเดลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่มีผลต่อการเพาะปลูก

2) ผลสำเร็จการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุน การปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนา

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ ในประเด็นเกี่ยวกับ

1) การใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่

2) โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

3) การเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ เพื่อการทำงาน ในพื้นที่อย่างเป็นระบบ

4) การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

5) การสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่และพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพ

6) การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในลักษณะตลาดนำการผลิต

7) การพัฒนาศักยภาพและการบริหารทรัพยากรบุคคล

8) การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำงานและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

9) ผลการดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

และในช่วงสุดท้ายของการสัมมนา เป็นการนำเสนอแนวทางการบริหารงานส่งเสริมการเกษตร โดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

       ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา Year End Conference ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้กล่าวระหว่างพิธีเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ว่า การสัมมนาในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดี เนื่องจากเป็นการรวมตัวกันของผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ โดยทุกคนสามารถใช้โอกาสนี้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในช่วงที่ผ่านมา การแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรได้มากขึ้น นอกจากนี้ การปรับวิธีการทำงานให้สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้มากขึ้น จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร ให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

You may also like...