การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

You may also like...