การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้และวางแผนแนวทางการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)

You may also like...