การสัมมนาสรุปและนำเสนอผลการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปี 2562

สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีดำเนินการจัดการสัมมนาสรุปและนำเสนอผลการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้นำเสนอผล การพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพและได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนา ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพในปีต่อไป บุคคลเป้าหมายประกอบด้วยนักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักส่งเสริมการเกษตร มืออาชีพ ผู้รับผิดชอบการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑-๖ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี และกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๑๒๒ คน
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กล่าวเปิดการสัมมนาและให้แนวทางการสัมมนาว่า
๑. กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายหลักในการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่เพราะเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ จึงต้องมีความรู้และเข้าใจบทบาทของตนและสามารถปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ รวมทั้งการสร้างทีมวิทยากรในระดับเขตและจังหวัดได้
๒. นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ต้องปฏิบัติงานให้ป็นมืออาชีพ บนความถูกต้องซื่อสัตย์สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติและต้องระมัดระวังตัวมิเช่นนั้นอาจถูกฟ้องร้องได้ ซึ่งจะทำให้เสียขวัญและกำลังใจ หากทำงานบนความรู้และความถูกต้องแล้วก็จะทำให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 
๓. นักส่งเสริมการเกษตรต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสามารถ ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตรให้มีประสิทธิภาพได้
สุดท้ายในการสัมมนาครั้งนี้ ขอฝากให้ทุกคนช่วยกันเสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นเพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพต่อไป


*********************

You may also like...