การสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคเกษตร

วันที่ 9 เมษายน 2561 สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการจัดสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคเกษตร    โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาและให้นโยบายการปฏิรูปภาคเกษตร          เพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ และนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบาย      ในการปฏิบัติงานให้กับเกษตรจังหวัดและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศในการช่วยเหลือและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกร    โดยการบูรณาการความร่วมมือในการทำงานร่วมกันกับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                        โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสัมมนาครั้งนี้ ผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรจังหวัด และสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้รับทราบนโยบายสำคัญของรัฐบาล และเป็นเวทีประกาศความพร้อมของรัฐบาลในการปฏิรูปภาคการเกษตร ซึ่งมุ่งหวังให้ภาคการเกษตร        เป็นหน่วยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และให้เกิดการปฏิรูปประเทศอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติ                 มุ่งหวังให้เกิดการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เกิดการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจระดับฐานราก ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 

เครดิต: สำนักงานเลขานุการกรม https://www.doae.go.th/doae/gallery_detail.php?Id=353

You may also like...