การฝึกอบรม “การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 4

          สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกลุ่มฝึกอบรม ดำเนินการจัดฝึกอบรม “การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง บทบาทภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนระเบียบแบบแผนต่าง ๆ ของทางราชการได้อย่างถูกต้อง

          ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวารินทร์ บุษบรรณ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและให้แนวคิดในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ก่อนเริ่มการฝึกอบรมดังกล่าว โดยมีข้าราชการบรรจุใหม่ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 30 คน รวมทั้งวิทยากรและผู้ดำเนินการจัด เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้  ซึ่งนายวารินทร์ บุษบรรณ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบแนวคิดในการทำงานแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ว่า ข้าราชการบรรจุใหม่ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเททั้งกำลังกายและใจ อีกทั้งต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต โดยให้ระลึกถึงการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

You may also like...