การฝึกอบรม “การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2

              สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกลุ่มฝึกอบรม ดำเนินการจัดฝึกอบรม “การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทภารกิจ ยุทธศาสตร์การทำงาน โครงสร้าง หน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน

              ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมนารา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว โดยมีข้าราชการบรรจุใหม่ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 204 คน รวมทั้งวิทยากรและผู้ดำเนินการจัด เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้

You may also like...