การฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) ประจำปี 2562 รุ่นที่ 14

          สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกลุ่มฝึกอบรมดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) ประจำปี 2562 รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บุคคลเป้าหมายประกอบด้วยข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากร และผู้ดำเนินการจัด รวมทั้งสิ้น 108 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  1. มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะด้านการบริหาร และสามารถนำประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการสู่การปฏิบัติ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิชาการ การปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงาน การสร้างเครือข่ายในโอกาสต่อไป
  3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เชิงประจักษ์ด้านการบริหารงานและด้านการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งสามารถปรับบทบาทและกระบวนทัศน์การทำงานให้สอดประสานและเชื่อมโยงงานส่งเสริมการเกษตรภายใต้ประชาคมอาเซียนต่อไป
  4. เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นนักบริหารส่งเสริมการเกษตร หรือดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

          ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายสำราญ สาราบรรณ์ ให้เกียรติมาพบปะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นรุ่นที่สอง ของปีนี้ และได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้

  1. การได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม คัดเลือกจากคุณสมบัติของตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนัดไว้ จงภูมิใจที่ได้รับเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลังจากจบการฝึกอบรมให้นำความรู้ ความสามารถไปสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
  2. ในเรื่องการทำงาน ขอให้ยึดในหลักการที่ถูกต้อง อย่าไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เรื่องของการใช้สารเคมี 3 สาร นักส่งเสริมต้องถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเรื่องการใช้สารเคมีให้ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างจิตสำนึกให้เกษตรกรตระหนักถึงอันตรายจากการใช้สารเคมีที่ไม่ถูกต้อง เพราะผู้ที่ได้รับผลกระทบคนแรกก็คือตัวเกษตรกรเอง
  3. ใช้เครือข่ายเข้ามาช่วยในการทำงาน เช่น ศพก. แปลงใหญ่ มาเป็นกลไกช่วยในการทำงาน
  4. การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นเป็นเรื่องดี แต่ต้องฉลาดในการทำงาน เช่น การทำฉลากสินค้าต้องให้มีเราอยู่ในนั้นด้วย
  5. เป็นแบบอย่างที่ดี เป็น Coach ช่วยสอนงานให้กับรุ่นน้อง
  6. สร้างความสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตครอบครัว และขอให้อบรมอย่างมีความสุขสนุกกับการเรียนรู้

You may also like...