การฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้างาน

          สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกลุ่มฝึกอบรม ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้างาน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรระดับหัวหน้างาน สังกัดสำนัก/กอง ส่วนกลาง สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 สำนักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการฯ จำนวน 100 คน วิทยากรและผู้ดำเนินการจัด จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 110 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการเป็นหัวหน้างาน พัฒนาภาวะผู้นำด้านการบริหารเพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อความสำเร็จในการบริหารงาน รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

          ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายสำราญ สาราบรรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม และได้ให้ข้อคิดแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้

  1. หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมคนเพื่อให้พร้อมขึ้นสู่การเป็นผู้บริหาร ซึ่งต้องทำงานกับคนรุ่นใหม่ รุ่นน้อง รุ่นลูก หลากหลาย Gen มีวิธีคิด วิธีการทำงานไม่เหมือนกัน สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจคน ต้องบริหารคนได้ นักบริหารรุ่นใหม่ไม่ใช่สั่งการอย่างเดียวต้องลงไปทำงานกับลูกน้อง ต้องเป็นผู้นำ ไม่ใช่เป็นเพียงหัวหน้า “คนสำราญ งานสำเร็จ”
  2. ฝากดูแลเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การขออนุมัติจัดทำโครงการต้องดูที่ความคุ้มค่าด้วย ต้องเซฟตัวเอง ช่วยกันดูแลน้อง ๆ อย่าคิดว่าทำอะไรแล้วไม่มีใครรู้
  3. ท่านต้องแสดงความมีวุฒิภาวะ ระวังเรื่องสื่อโซเซียล
  4. กสก. มีแนวทางการพัฒนาคน มีการกำหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม นบก. นสก. ขอให้ช่วยกันสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
  5. การคิดเชิงระบบเป็นเรื่องสำคัญ น้องๆ ต้องการให้ชี้ว่าจะเดินไปทางไหน ดึงความสามารถของเขามาใช้ให้เต็มที่
  6. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการปฏิบัติงาน รูปแบบการตลาดเปลี่ยนแปลงไป การส่งเสริมก็ต้องเปลี่ยนเราต้องตามให้ทัน ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการส่งเสริมการเกษตร

          และสุดท้ายคาดหวังว่าการฝึกอบรมนี้จะช่วยพัฒนาวิธีคิด วิธีการทำงานให้พวกเรา กลับไปพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งต่อไป

You may also like...