การฝึกอบรมหลักสูตร การสื่อสารเพื่อประโยชน์สาธารณะ รุ่นที่ 3

              สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกลุ่มฝึกอบรม จัดฝึกอบรมหลักสูตร การสื่อสารเพื่อประโยชน์สาธารณะ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้อง และเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพการพูดในที่ชุมชนและนำไปฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

              ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว บุคคลเป้าหมายประกอบด้วยข้าราชการสังกัดกอง/สำนักส่วนกลาง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ซึ่งเป็นผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 50 คน

              โอกาสนี้ท่านรองอธิบดีฯ ได้มอบแนวคิดแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่า หลักสูตร การสื่อสารเพื่อประโยชน์สาธารณะที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์ และจำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน จึงต้องอาศัยทักษะการพูด การสื่อสารและสร้างความเข้าใจระหว่างบุคคล  ซึ่งการได้รับความรู้จากท่านวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตรง เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยคาดหวังว่าหลังจากที่ทุกคนผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้แล้ว  จะสามารถนำความรู้และทักษะจากการเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ไปฝึกฝนตนเอง ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเองและองค์กร และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งการทำหน้าที่พิธีกร การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการพูดในที่สาธารณะ รวมทั้งการพูด การอภิปราย และการนำเสนอในที่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

You may also like...