การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) ประจำปี 2561 รุ่นที่ 11

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิิธีมอบประกาศนียบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) ประจำปี 2561 รุ่นที่ 11 รวมทั้งให้ข้อคิดและกล่าวปิดการฝึกอบรมดังกล่าว โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงานผลการฝึกอบรมฯ

You may also like...