การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1

          สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกลุ่มฝึกอบรมดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 – 21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 เกษตรกรุงเทพมหานคร เกษตรจังหวัดในเขตภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก วิทยากรและผู้ดำเนินการจัด รวมทั้งสิ้น 47 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในยุค 4.0  มีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมการเกษตรในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว ซึ่งท่าน ได้มอบแนวคิดแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่า เทคโนโลยีดิจิตอล ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบันทั้งด้านการใช้ชีวิตประจำวันและด้านการปฏิบัติงาน  ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี ที่ได้มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารของกรมส่งเสริมการเกษตรจะต้องเรียนรู้และรับทราบเพื่อให้สามารถรู้เท่าทัน และนำความรู้ ทักษะด้านดิจิทัลไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานหรือระบบงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

You may also like...