การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2

          สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกลุ่มฝึกอบรม ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรระดับผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมการเกษตร และนำไปใช้วางแผนในการบริหารงานได้ บุคคลเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนัก/กอง ส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 – 6 เกษตรจังหวัดในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 57 คน

          วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว พร้อมให้ข้อคิดและแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่า ในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ต้องรับทราบข้อมูลข่าวสาร เพื่อทราบสถานการณ์ปัญหาด้านการเกษตร ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน และมีการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลากหลายสาขา ทำให้วิถีการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมาก การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จึงเป็นรากฐานในการพัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการปฏิบัติงาน

You may also like...