การประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2561

สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม

You may also like...