การประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 9/2561

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 9/2561 ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี หมายเลขห้อง 310 ชั้น 3

You may also like...