การประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 8/2561

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 8/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี หมายเลขห้อง 310 ชั้น 3  

You may also like...