การประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 7/2561

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 7/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี หมายเลขห้อง 310 ชั้น 3

You may also like...