การประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และจำหน่ายสินค้า ครั้งที่ 2/2561

          เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจาก รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 1 (นายประสงค์ ประไพตระกูล) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และจำหน่ายสินค้า ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และจำหน่ายสินค้า ในงาน “เกษตรสร้างชาติ” ในวาระกรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 50 ปี รวมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย นิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านการเกษตร นิทรรศการประวัติกรมส่งเสริมการเกษตร (Land Mark) นิทรรศการ “50 ปี เกษตราภิวัฒน์” (ด้านการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร การขับเคลื่อนเครือข่ายการเกษตร และการสร้างคุณภาพชีวิตและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน และด้านวิวัฒนาการส่งเสริมการเกษตรด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีและการ พัฒนาคุณภาพสินค้า) กิจกรรมการฝึกอาชีพ (Workshop) ด้านการเกษตร และการบริการความรู้ทางการเกษตร

You may also like...