การจัด Workshop ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบกระบวนการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปี 2562

          สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกลุ่มฝึกอบรม ดำเนินการจัด Workshop ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบกระบวนการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางและรูปแบบกระบวนการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ

          ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมการจัด Workshop ดังกล่าว โดยมีที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร (นายไพรัช หวังดี) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กองการเจ้าหน้าที่ กองแผนงาน และสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งสิ้น 50 คน เข้าร่วมการจัด Workshop ในครั้งนี้

          ซึ่งนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติบรรยายกระบวนการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562, DOAE Officer และแนวทางการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรด้วย

You may also like...