กฝอ. ร่วมดำเนินการจัดงานแสดงผลงานโครงการเกษตรยั่งยืน 1 (โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ)

วันที่ 24 เมษายน 2561 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดชุมชนดีเด่น และโครงการดีเด่น
ในโครงการเกษตรยั่งยืน 1 (โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ) ภายใต้แนวคิด “ชุมชนคิด ชุมชนทำ ชุมชนบริหาร
รัฐเสริมหนุน” จำนวน 80 คน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตำบลที่มีผลงานดีเด่น 80 คน
และผู้แทนจากหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการเกษตรยั่งยืน 1 จำนวน 17 หน่วยงาน ได้แก่
- กระทรวงมหาดไทย - กระทรวงกลาโหม - สำนักนายกรัฐมนตรี - กระทรวงการคลัง - กรมบัญชีกลาง - กรมประชาสัมพันธ์ - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ - สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน - สำนักงบประมาณ - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ - กรมประมง - กรมปศุสัตว์ - กรมวิชาการเกษตร - กรมพัฒนาที่ดิน - กรมชลประทาน - กรมส่งเสริมการเกษตร
พร้อมปาฐกถา เรื่อง "เกษตรกรก้าวหน้า พัฒนาเกษตรไทย" โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมนิทรรศการ ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานภาพรวมโครงการเกษตรยั่งยืน 1 การตรวจสอบบัญชีโครงการเกษตรยั่งยืน 1 และการประเมินผลโครงการเกษตรยั่งยืน 1 รวมทั้งผลงานโครงการดีเด่น และชุมชนดีเด่น มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกว่า 800 คน ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ผลงานโครงการดีเด่น และชุมชนดีเด่น มีทั้งหมด 9 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการผลิตพืชและพันธุ์พืช
2. ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
3. ด้านการจัดการศัตรูพืช
4. ด้านฟาร์มชุมชน
5. ด้านการผลิตอาหารการแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
6. ด้านปศุสัตว์
7. ด้านประมง
8. ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน
9. ด้านการเกษตรอื่นๆ

ในการนี้ เจ้าหน้าที่กลุ่มอบรมได้ร่วมดำเนินการในการรับลงทะเบียนในการจัดงานดังกล่าว

Cr.ข่าว : เสาวลักษณ์ ศักดิ์สิทธิ์ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

You may also like...