กฝอ. ดำเนินการจัดฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปี 2561 รุ่นที่ 6

You may also like...