“ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันสถานการณ์ ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ”

การฝึกอบรม/สัมมนา

ทุน

หลักสูตรนักบริหาร

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program : HREP)

วารสารส่งเสริมการเกษตร
File ArtWork ปกคู่มือปฏิบัติงานฯ (ไดอารี่ )
File Logo 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร
File กระดาษเย็บมุม Logo 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร